Sif Group

Output verhoging door transformatie van het productieconcept

Sif Group is leidend in offshore funderingen voor windturbines en olie- en gasplatformen. Sif heeft productielocaties in Roermond en op de Maasvlakte in Rotterdam. Door de toenemende vraag naar windturbines neemt de vraag naar funderingen toe en daardoor ook de behoefte aan een hogere output.

Assessment

Uit het shopfloor assessment, uitgevoerd door het EWP-team, bleek dat door de grote productvariatie er grote verschillen in bewerkingstijden waren. Het gevolg daarvan was dat de voorraden tussen de bewerkingsstations sterk op en neer schommelde en daarmee de doorlooptijd. De bottleneck stond vaak stil door te weinig vakbekwaam personeel, storingsgevoelige machines en onvoldoende aan- en afvoer van materiaal. De output bleef daardoor achter. Door de onvoorspelbare productie was de regellast voor de productieleider en halcoördinatoren hoog.

Werken in flow

Het productieconcept is getransformeerd van een aansturing van individuele bewerkingen naar een procesgerichte aansturing (waarde stroom). De productielay-out is aangepast en de voorraadlocaties en hoeveelheden voor de bewerkingsstations zijn gestandaardiseerd. Op de werkvloer hebben kleine teams de bevoegdheid gekregen om de voorraad op niveau te houden door bewerkingen te mogen starten of stoppen. De logistieke- en productietaken zijn gescheiden en de teams hebben extra transportmiddelen toegewezen gekregen.

Daily management

De belangrijke procesindicatoren zijn gevisualiseerd en worden, onder leiding van de productieassistent en halcoördinatoren, dagelijks op de vloer besproken met en bijgestuurd door een multidisciplinair waarde stroom team. Tijdens de dienst leggen de halcoördinatoren de focus op de bottleneck.

Gericht verbeteren

Wekelijks worden de prestatieniveaus en -trends geanalyseerd in het waarde stroom  team en worden gerichte verbeterprojecten geïnitieerd. Om de multi-inzetbaarheid te verhogen is vanuit het 1:3-3:1 principe voldoende vakbekwaam personeel opgeleid binnen de productieploegen. Standaardwerkinstructies (SWI) zijn opgesteld om de veiligste, kwalitatief beste en meest efficiënte werkmethode vast te leggen en er zijn job-instructeurs opgeleid om medewerkers volgens deze SWI’s on-the-job te trainen.

Resultaten

Al deze verbeteringen hebben o.a. geleid tot een lagere voorraad. De handlingstijd is  afgenomen. De doorlooptijd is gehalveerd en voorspelbaar. Door de focus op bottleneck is de output gestegen met 55%. Omdat de productiestatus in één oogopslag zichtbaar is en er bottleneckmanagement wordt toegepast is de regellast voor de productieleiding sterk gereduceerd. De betrokkenheid van de productieteams is vergroot. De teams hebben meer focus op output en zijn minder afhankelijk van de productieleiding. De individuele bijdrage van elk teamlid is zichtbaar en voelbaar.

Wilt u ook deel uitmaken van een succesverhaal?

Maak een afspraak