Onze 50+ jaar praktijkervaring leert dat de prestaties van een bedrijf afhankelijk zijn van de mate van ontwikkeling van drie stromen binnen de organisatie:

  • Ontwikkelen van gepassioneerde medewerkers naar een continu lerende organisatie
  • Ontwikkeling van probleemoplossend vermogen naar continu verbeteren
  • Ontwikkeling van de excellente processen naar een continue waardestroom

Deze drie stromen grijpen op elkaar in en kunnen niet los van elkaar worden gezien; wij noemen dit de passsion swirl. Het werkt als een S-curve waarbij er telkens een of meerdere sprongetjes omhoog worden gemaakt. Achterblijven in de ene stroom blokkeert (op termijn) groei in de andere stromen. Organisaties zelf omschrijven dit vaak als “vastzitten”.

Het leiderschap, afgestemd op de ontwikkeling van de drie stromen, zorgt voor de versnelling van het verbeterproces..

Om het groeiproces richting te geven, werken we telkens vanuit dezelfde ontwerp-principes. Deze principes dienen als uitgangspunt van waaruit de vertaling gemaakt kan worden naar de eigen organisatie. Principes zijn toetsbaar; zitten we nog op de juiste weg? Hoe werkt het wel bij ons? Wat kunnen we ervan leren? Wat maakt dat de resultaten achterblijven? De principes vormen een stevige basis om duurzaam te verbeteren.

Het principe van ingebouwde kwaliteit houdt in dat kwaliteit vanaf het begin in het proces wordt geïntegreerd en gewaarborgd, waardoor fouten proactief worden voorkomen in plaats van achteraf te corrigeren. Ingebouwde kwaliteit is een voorwaarde om flow mogelijk te maken.

Flow staat synoniem voor doorstroming. We spreken van flow wanneer de goederen, materialen of diensten tijdens de productie als het ware door het proces stromen, ieder stap voegt waarde toe, zonder dat het “stilstaat” (ligt te wachten op de volgende bewerking).

Het principe van behoefte-sturing houdt in dat een organisatie haar beslissingen en activiteiten richt op het begrijpen en vervullen van de specifieke behoeften en eisen van haar klanten. Hierdoor staat klanttevredenheid centraal in strategische planning en operationele uitvoering.

Het principe van standaardisatie houdt in dat de beste werkwijze wordt vaststelt om veilig, kwalitatief en efficiënt te kunnen werken. Standaardisatie zorgt voor voorspelbare en daardoor betrouwbare processen. Met standaardisatie wordt het vakmanschap “gevangen” en overdraagbaar gemaakt. Standaardisatie zorgt er bovendien voor dat er een basis is voor continue verbetering van processen.

Het principe van onmiddellijke feedback houdt in dat elke afwijking van de standaard en/of resultaten onmiddellijk opvallen. Het benadrukt het belang van het snel signaleren en reageren op afwijkingen. Dit stelt organisaties in staat om proactief problemen aan te pakken, om de veiligheid en de kwaliteit te handhaven en efficiëntie te verbeteren, aangezien afwijkingen direct worden geïdentificeerd en aangepakt.

Het consequent toepassen van zowel de PDCA (Plan, Do, Check, Act) als de SDCA (Standardize, Do, Check, Act) cycli binnen een organisatie benadrukt het belang van zowel gericht verbeteren (PDCA) als het dagelijks verbeteren (SDCA). Door PDCA te combineren met SDCA, waarbij het werken met standaarden een belangrijk aspect is, streven organisaties naar een dynamisch evenwicht tussen voortdurende verbetering en het dagelijks werken conform standaarden. Dit draagt bij aan een cultuur van leren, aanpassen en optimaliseren.

Het principe van vakmanschap legt de nadruk op het ontwikkelen, onderhouden en toepassen van vaardigheden, kennis en expertise binnen een specifiek vakgebied. Een vakman streeft naar excellentie, heeft een diepgaand begrip van het vak en het vermogen om creatief en probleemoplossend te handelen. Vakmanschap wordt gekenmerkt door voortdurende groei, streven naar kwaliteit en in het effectief uitvoeren van taken. De vakman verbetert op basis van standaarden.

Het principe van teamwerk benadrukt de samenwerking tussen individuen met diverse vaardigheden en kennis om gezamenlijke doelen te bereiken. Dit omvat open communicatie, onderling vertrouwen en gezamenlijke inspanningen om synergie te creëren. Teamwerk is gebaseerd op het principe dat de collectieve kracht van het team meer kan bereiken dan de som van individuele bijdragen, wat leidt tot effectieve resultaten en het aanpakken van complexe uitdagingen. Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling zijn wederzijdsafhankelijk.

Het principe van een groei mindset benadrukt het geloof in de ontwikkelbaarheid van kennis en vaardigheden door inzet, toewijding en leerprocessen. Het stimuleert een positieve houding ten opzichte van uitdagingen en fouten, waarbij deze worden beschouwd als kansen voor persoonlijke groei en verbetering. De groeimindset moedigt veerkracht, doorzettingsvermogen en een continu streven naar ontwikkeling aan.