Gepassioneerde
medewerkers
Continu lerende
organisatie
Probleemoplossend
vermogen
Continu Verbeteren
Excellente processen
Continue waardestroom
Excellence
with

Passion

ONZE AANPAK VOOR BEDRIJFSTRANSFORMATIES

Integrale aanpak

Volgens onze visie vraagt een transformatie om een integrale benadering. Onze aanpak is gericht op het creëren van een lerende organisatie, in een continu verbeterende omgeving waarbij de bedrijfsprocessen in flow zijn.

Door processen meetbaar te maken wordt inzicht verkregen in de mate van procesbeheersing, maar ook in het verbeterpotentieel. Door onmiddelijke feedback, waarbij de procesinformatie wordt gedeeld en besproken met de medewerkers, ontstaat een omgeving waarin iedereen leert. Door probleemoplossend vermogen te ontwikkelen en systematisch in te zetten in het dagelijks verbeteren en het gericht verbeteren ontstaat een proces van continu verbeteren. De verbeteringen leiden tot stabielere processen en dragen bij aan de ontwikkeling van de individuele medewerker en de organisatie.

Omgaan met een steeds veranderende omgeving

Een bedrijf dat continu in beweging moet zijn, vraagt veel van de organisatie en van de individuele medewerker. Vanuit respect voor het verleden, het behouden wat goed is en het kiezen voor datgene wat inspireert helpen wij de organisatie in dit proces.

Ook de medewerkers ondersteunen wij bij de (vaak) gevraagde gedragsverandering. Dit doen we door het geven van inzicht in het ontstaan van bepaald gedrag, door medewerkers bewust te maken van de keuzes die ze hebben en door het inslijpen van nieuwe routines in de dagelijkse operatie.

Rol van de leider

De leiders in de organisatie hebben een belangrijke rol in transformatieprocessen. In ons leiderschapsprogramma wordt inzicht gegeven in de verschillende leiderschapsrollen die ingevuld dienen te worden. Daarnaast worden kennis en vaardigheden ontwikkelt op debenodigde leiderschapselementen. Hierdoor worden leiders in staat gesteld om de ontwikkelingsbalans tussen de lerende organisatie, het continu verbeteren en het beheersen van de processen optimaal te ondersteunen. Maar ook om de transformatie in bewegingte houden.

Assessment

Vanuit de behoefte van onze klanten starten wij (vaak) met een assessment. Tijdens deze “nulmeting” bepalen we samen met de klant waar de organisatie nu staat op het vlak van de continu lerende organisatie, het continu verbeteren en de continue waarde stroom. Ook kijken we naar het leiderschap in de organisatie en brengen we in kaart vanuit welke organisatiewaarden en -overtuigingen wordt gewerkt. Deze nulmeting vormt de basis om gezamenlijk een programma op te zetten.

Competentieontwikkeling

Een belangrijk element in onze aanpak is competentieontwikkeling. Wij leiden op, trainen en coachen medewerkers van onze klanten om uiteindelijk zelfstandig het transformatieproces voort te kunnen zetten.

Ondersteuning door het EWP-team

Excellence with Passion bestaat uit een team met jarenlange ervaring die weten wat werkt en wat niet, maar bovenal “waarom het werkt”​ en “wanneer wat te doen”​ op weg naar een Excellente onderneming met mensen die passie hebben voor hetgeen ze doen.De teamleden hebben ieder hun eigen specialisme, maar werken vanuit dezelfde principes. De samenstelling van het klantteam kunnen we daardoor flexibel aanpassen aan de behoefte van dat moment.

In een transformatieprogramma vervullen we als team verschillende rollen. Naast de adviseurs-, de trainers- of de coachingsrol komt het ook vaak voor dat we een interim (project)managersrol rol vervullen.

Haalt u al het meeste uit uw organisatie?

Maak een afspraak