Gepassioneerde
medewerkers
Continu lerende
organisatie
Probleemoplossend
vermogen
Continu Verbeteren
Excellente processen
Continue waardestroom
Excellence
with

Passion

ONZE AANPAK VOOR VERBETEREN

Veel organisaties doen al aan “verbeteren”. Toch zien en horen wij regelmatig dat er wel sprake is van verbeteren, maar dat dat incidenteel gebeurt en dat er geen sprake is van continu verbeteren. Organisaties ervaren dat als “tegen het plafond” aanlopen of “niet verder komen”. Dat heeft volgens onze ervaring te maken met het missen van een integrale aanpak!

Integrale aanpak

Volgens onze visie vraagt continu verbeteren om een integrale benadering. Onze aanpak is gericht op het creëren van een lerende organisatie, in een continu verbeterende omgeving waarbij de bedrijfsprocessen in flow zijn.

Door processen meetbaar te maken wordt inzicht verkregen in de mate van procesbeheersing, maar ook in het verbeterpotentieel. Door onmiddelijke feedback, waarbij de procesinformatie wordt gedeeld en besproken met de medewerkers, ontstaat een omgeving waarin iedereen leert. Door probleemoplossend vermogen te ontwikkelen en systematisch in te zetten in het dagelijks verbeteren en het gericht verbeteren ontstaat een proces van continu verbeteren. De verbeteringen leiden tot stabielere processen en dragen bij aan de ontwikkeling van de individuele medewerker en de organisatie.

Omgaan met een steeds veranderende omgeving

Een bedrijf zal continu in beweging bijven om zich aan te passen aan de constant veranderde omstandigheden. Dat vraagt veel van de organisatie en van de individuele medewerker. Vanuit respect voor het verleden, het behouden wat goed is en het kiezen voor datgene wat inspireert helpen wij de organisatie in dit proces.

Ook de medewerkers ondersteunen wij bij de (vaak) gevraagde gedragsverandering. Dit doen we door het geven van inzicht in het ontstaan van bepaald gedrag, door medewerkers bewust te maken van de keuzes die ze hebben en door het inslijpen van nieuwe routines in de dagelijkse operatie.

Rol van de leider

De leiders in de organisatie hebben een belangrijke rol in verbeterprocessen. In ons leiderschapsprogramma wordt inzicht gegeven in de verschillende leiderschapsrollen die ingevuld dienen te worden. Deze rollen richten zich op persoonlijk leiderschap, het leidinggeven aan zowel de individuele medewerker als het team. Maar ook op het managen en verbeteren van het proces en het leidinggeven aan de organisatie. Kennis en vaardigheden zullen ontwikkeld worden op de verschillende leiderschapselementen. Nieuwe leiderschapsroutines brengen samenhang in de verschillende rollen en op de juiste manier zichtbaar zijn voor de medewerker laat zien wat belangrijk is. Hierdoor worden leiders in staat gesteld om de ontwikkeling van de lerende organisatie, het continu verbeteren  en het beheersen van de processen optimaal te ondersteunen (de integrale benadering). Maar ook om de verandering in beweging te houden. Zij zijn bepalend voor evenwichtige ontwikkeling van de stromen en daarmee de snelheid van het verbeteren.

Assessment

Vanuit de behoefte van onze klanten starten wij (vaak) met een assessment. Tijdens deze “nulmeting” bepalen we samen met de klant waar de organisatie nu staat op het vlak van de continu lerende organisatie, het continu verbeteren en de continue waarde stroom. Ook kijken we in hoeverre het leiderschap in de organisatie al aansluit op het proces van continu verbeteren. Deze nulmeting vormt de basis om gezamenlijk een programma op te zetten.

Competentieontwikkeling

Een belangrijk element in onze aanpak is competentieontwikkeling. Wij leiden op, trainen en coachen medewerkers van onze klanten om uiteindelijk zelfstandig het verbeteren voort te kunnen zetten.

Ondersteuning door het EWP-team

Excellence with Passion bestaat uit een team met jarenlange ervaring die weten wat werkt en wat niet, maar bovenal “waarom het werkt”​ en “wanneer wat te doen”​ op weg naar een Excellente onderneming met mensen die passie hebben voor hetgeen ze doen. De teamleden hebben ieder hun eigen specialisme, maar werken vanuit dezelfde principes. De samenstelling van het klantteam kunnen we daardoor flexibel aanpassen aan de behoefte van dat moment.

In een programma vervullen we als team verschillende rollen. Naast de adviseurs-, de trainers- of de coachingsrol komt het ook vaak voor dat we een interim (project)managersrol rol vervullen.

Haalt u al het meeste uit uw organisatie?

Maak een afspraak